"LABIRYNT A" / "Labyrinth A"
Instalacja interaktywna / Interactive installation

Movie documentation
version flv (21,1 MB)
 
 
version wmv (24 MB)

LABIRYNT "A" (english translation scroll down)

Co powinien umieć człowiek przyszłości. Zadając sobie to pytanie staram się wyobrazić sobie co będzie jego środowiskiem naturalnym i jakimi narzędziami będzie się posługiwał. Wnioski dotyczące wizji przyszłości wyciągnąć można badając historię, uważnie obserwując rozwój techniki, zmian klimatycznych, itp. Jest coś co posiada jednak kluczowe znaczenie dla rozwoju cywilizacji. Jest nim kształtowanie świadomości jednostki, która podlega przemianom nie do końca paralelnym innym czynnikom. Dlaczego tak się dzieje? Technologia, a więc narzędzia którymi się posługuje człowiek i otoczenie w którym się porusza, są tworem jego własnej woli. Myśli wprowadzonej w czyn. Domy, samochody, komputery, telefony, są to wszystko zmaterializowane wytwory myśli, które po nabraniu kształtu tworzą pewną określoną strukturę zależności miedzy sobą. Te zależności zaczynają oddziaływać na człowieka. Jako fizyczność i świadomość dostosowujemy się do nich. Wynika stąd pewna prawidłowość. Myśl, kreatywna, którą przekłada się na technologię jest niezależna od naszego prawdziwego JA. Naszej mentalnej czystości. Świadomego TAK lub NIE. Konstruując środowisko technologiczne nie potrafimy przewidzieć własnego stosunku do efektów kreacji. Musimy go znajdować przed doświadczanie. Łatwo jest go znaleźć w przypadku jednostkowych obiektów nie tworzących zależności. Skomplikowanie następuje dopiero gdy mamy do czynienia z siecią powiązań nie tylko w obrębie samej technologii, ale i powiązań z niezliczoną ilością zależności mentalnych, kulturowych, środowiskowych, historycznych, geograficznych etc.
Labirynt "A" jest moją kolejną realizacją - testem bazującym na przekonaniu o wszechstronnym rozwoju i przyśpieszeniu w percepcji i recepcji człowieka.  Posługiwanie się dźwiękiem staje się co raz powszechniejsze i użyteczne, a proces ten błyskawicznie postępuje.  Czy ludzie, którzy ewolucyjnie nie wykształcą zdolności odbierania i nadawania odpowiedniej jakości dźwięku będą cywilizacyjnie upośledzeni?

Marek Zygmunt. Luty 2009.

..................

Foto / Photo: Darek Kula www.fotokula.pl

Wejście w przestrzeń instalacji interaktywnej Marka Zygmunta, poprzedzone jest multimedialną instrukcją skierowaną do odbiorców tej części wystawy. Informuje ona o zasadach jakich stosowanie pozwoli poruszać się w przestrzeni zaaranżowanego przez artystę labiryntu. Komfortowe przejście jest możliwe jedynie po odpowiednim działaniu na mechanizm oświetlający drogę. Osoba która znajdzie się wewnątrz musi intonować precyzyjnie ton "A". Zainstalowane wewnątrz czujniki mierzą częstotliwość dźwięku i jeśli parametr się zgadza uruchomione zostaje oświetlenie kolejnych odcinków labiryntu.
Niepewność jaką przeżywamy po wejściu w czerń jego przestrzeni zastąpiona zostaje po chwili koniecznością wzbudzenia w sobie nowych odczuć i odnalezienia się w sytuacji, która wymaga od nas zaangażowania. Pewne wrażenia zostają wytłumione, a inne wzmożone. Jak każde nowe doświadczenie w którym nasza percepcja  wystawiona jest na próbę także to uzmysławia nam konieczność przełamania swoistej rutyny w "postępowaniu ze światem", w oswajaniu go i rozumieniu. To wejście w realizację Zygmunta przybliża nam zasadniczy sens wystawy : Zrozumienie świata, jego wielowymiarowości stawia nas przed wyzwaniami dotyczącymi zrozumienia samej natury naszej świadomości, zrozumienia procesów tworzenia się percepcji i interpretacji bodźców jakie do nas docierają. Tu kryje się być może klucz dla naszej dalszej ewolucji. Na planie fizycznym osiągnęliśmy wspaniałe przystosowanie do środowiska naturalnego, a poprzez narzędzia kulturowe poszerzamy stan naszej wiedzy o świecie. Uczymy się wreszcie, że istnieje wielość interpretacji i sposobów  na opisanie świata. Ta lekcja postmodernizmu może być cenna dla zrozumienia, że jakościowy wzrost ludzkiej samoświadomości jest związany nie tyle z dalszym udoskonalaniem sfery 'techne' ale raczej z rozwojem praxis. Zaawansowane narzędzia i technologie mogą nam ułatwić dalszy rozwój ale niezbędny jest wewnętrzny wysiłek, dokonywanie kolejnych jakościowych przewartościowań w zakresie percepcji i interpretacji faktów. Istnieje całkiem duże prawdopodobieństwo, że najważniejszym obszarem naszej dalszej ewolucji będzie rozwój świadomości jako takiej co byłoby równoznaczne z możliwością odkrywania szerszych stanów świadomości niż te, dzięki którym współczesny człowiek funkcjonuje w zracjonalizowanej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Marek Rogulski - tekst do katalogu wystawy "Zwiadowca".
Realizacja "Labirynt A" po raz pierwszy została pokazana na wystawie "Zwiadowca" projekt Poza Postmodernizm". Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia Gdańsk we współpracy z fundacją TNS.

 

LABIRYNTH "A"

What the people of future should be able to do? When I ask myself this question, I am trying to imagine what our future natural environment will look like and what tools will be used. We can draw conclusions about the vision of the future while examining history, following the development of technology or climate changes etc. There is something yet which has key significance for the evolution of civilization. It is the growth of the consciousness of the individual who is subjected to transformations which are not that parallel to other factors. Why so? Technology, meaning tools used by people and the environment where they function, are a creation of their will; of idea carried into effect. Houses, cars, computers, telephones - these are all materialized creations of mind which, after having been shaped, form a certain structure of interdependence. The interactions begin to influence people. We are changing in order to match them, both as physical as well as conscious beings. There is a pattern here. The creative thought, which is translated into technology, is independent from our true SELF, our mental purity, our conscious YES or NO. When constructing technologically the environment, we are not able to foresee our own attitude toward the effects of the creation. We are only able to find it out in practice, through experience. It is easy to find it in case of individual objects which are not involved in a network of interdependence. Complexity appears when we are faced with the network not only within the technology itself, but within the infinite number of mental, cultural, environmental, historical, geographical and other interdependences.
Labirynth "A" is my next work which is actually a test, based on the conviction of the all-embracing development and acceleration in human perception and reception. The use of sound becomes more and more popular and helpful and the progress is speeding up. Will those who have not learned the skill of receiving and transmitting the proper quality of sound be civilizationally handicapped?

Marek Zygmunt. february 2009.


main page