Z^2 [Zet Kwadrat]

[ zapis skrócony wykonania KOLEI / RAIL project demo ]

 
demo krótke / short demo   demo pełne / full demo *.wmv (19,6 MB)
*.wmv for Windows Media Player (2,5MB)    
*.mpg (17,5 MB)   making of *.wmv (19,0 MB)

"Kolej" to
forma widowiska multimedialnego, składającego się z koncertu muzyki elektronicznej oraz wizualizacji, czyli tworzonych "na żywo" filmów wideo.
Przygotowując tą kompozycję Zespół Z^2 dokonał nagrań pociągów, maszyn i innych obiektów oraz miejsc związanych z koleją, aby w formie koncertu ilustrowanego obrazami odtworzyć specyficzne przestrzenie dźwiękowe i wizualne. Stworzyć autorską interpretację zjawiska, jakim niewątpliwie jest kolej.
Podczas koncertu usłyszeć i zobaczyć można "zaplecze" kolei - ludzi wprawiających w ruch maszyny, skalę taboru, warsztaty, parowozownie, nastawnie, trakcje, sygnalizacje, przejazdy i wiadukty. Narracja prowadzi widza przez przestrzenie dworców, peronów, poczekalni oraz wnętrza pociągów. Widzowie tego multimedialnego spektaklu odbywają swego rodzaju spacer po przestrzeniach związanych z koleją, gdzie mają okazję zobaczyć i usłyszeć specyficzną poetykę doświadczanych miejsc. Wszystkie dźwięki i obrazy, które są użyte do wykonania kompozycji zostały zarejestrowane specjalnie do tego celu przez zespół Z^2+H.

Zespół Z^2 [Zet Kwadrat] Tworzą Marek Zygmunt oraz Krzysztof Tomaszewski - Zambari.
/laptopy, samplery/
projekt współtworzy VJ Hijack

(Marek Zygmunt marzec 2005)


"Rail Project" is a kind of show which arised by combination of live electronic music and visualizations - films that are being created directly during the spectacle.
To prepare this composition Z^2 group has recorded lots of sounds connected with trains, engines and other objects or places related to rail..
The aim of this project is to perform specific sonic and visual space throughout the live concert illustrated with images, and to create author's interpretation of the phenomenon which the rail doubtless is.

During the performance you can listen to and see the other side of the rail - mechanics fixing engines, workshops, roundhouses, tractions, signallings, tunnels and viaducts.
The story is leading spectators through distances of stations, platforms, waiting-rooms and interiors of trains. Participants of the show have an opportunity to discharge a kind of walk across the places related to the rail.

All sound and pictures used in the spectacle have been recorded by Z^2+H group just for this project.
Z^2 group [Z square] members:

Marek Zygmunt & Krzysztof Tomaszewski/Zambari - computers, samplers
Jacek Tymoszuk/Hijack - pictures (co-operation in the Rail project)

(Marek Zygmunt march 2005)

Projekt KOLEJ został dofinansowany przez Miasto Gdynia www.gdynia.pl
Podziękowania dla Pawła Wróblewskiego - rzecznika prasowego SKM Trójmiasto

...
...


Zdjęcia pochodzą z nagrań wykonywanych do projektu Kolej

Zespół Z^2


Wykonawcą kompozycji jest działający od jesieni 2003 roku zespół Z^2 ("Zet kwadrat"). W jego skład
wchodzą Krzysztof Tomaszewski "Zambari" i Marek Zygmunt. Są to artyści multimedialni działający na pograniczu sztuk wizualnych i muzycznych. Poza Z^2 zajmują się również tworzeniem video, filmów, performance, wizualizacji, instalacji etc. Wykonując własne improwizowane kompozycje elektroniczne występują w ośrodkach sztuki jak i na scenach klubowych.
Dotychczasowe dokonania Z^2 nawiązują do muzyki "ambient" z elementami elektronicznego eksperymentu. Przestrzeń muzyczną budują na bazie samplerów oraz używając komputery sterowane urządzeniami midi. Improwizowana muzyka Zet Kwadrat to połączenie dźwięków odzwierciedlających cywilizacyjną audiosferę ze stukami, szumami, dzwiękami miejsc, maszyn, urządzeń w połączeniu ze śpiewami, frazami zdań. Inicjowana przez nich podczas gry dyskusja, czy wręcz subtelna licytacja, owocuje intrygującą przestrzenią opowiadającą określone historie.
Kładą szczególny nacisk na wspólne tworzenie muzyki jako ćwiczenie w którym ważny jest zewnętrzny i wewnętrzny proces poznania, pracy i rozwoju, poprzez obcowanie z określonym środowiskiem. W przypadku KOLEI jest to określona audio i videosfera.
Na początku 2005 roku do zespołu dołączył trójmiejski VJ (widżej) - Jacek Tymoszuk aka Hijack. To jemu zespół powierzył ciężar operowania obrazem w projekcie kolej.

Z^2 Group

The performer of the composition is Zet kwadrat group active since 2003, created by Krzysztof Tomaszewski "Zambari" and Marek Zygmunt. These are multimedia artists active on the edge of visual and music arts. Apart from Z^2 project they are working on video and film productions, performance art, visualizations, installations, etc.
Playing their own improvised electronic compositions they have performed in art centers and on the club scenes.
Hitherto achievements of Z^2 refer to ambient music with electronic experiment elements. The music space is build using samplers and computers controlled by midi equipment. Improvised music of Z^2 is a mix of sounds of civilization audio-sphere with singing, phrases, near-sounds and noises. Initiated by the group discussion or even gentle emulation is a part of the performance that effects with a creation of intriguing space building particular stories.
They put a peculiar emphasis on common creation of music as an exercise, where outside and inner process of recognition , work and development through communing with certain environment is very important. In the "Kolej" project it is a certain audio and video - sphere.
In 2005 Jacek Tymoszuk aka Hijack (VJ) joined the group. He is operating the image in the "Kolej" project. In this configuration the group has taken name Z^2+H.

...
...
 
Zdjęcia pochodzą z nagrań wykonywanych do projektu Kolej
   
CSW Łażnia Gdańsk 28.10.2005
 
Plama Gdańsk 20.04.2005
 
Mozg Bydgoszcz 17.12.2005

Do tej pory projekt KOLEJ został pokazany w: / The project was performed in:
Klub Twórców Plama Gdańsk - 20.04.2005
Rialto Sant'Ambogio Rzym - 5.11.2005
CSW Łaźnia Gdańsk - 28.10.2005
Klub Mózg Bydgoszcz - 17.12.2005
CSW Zamek Ujazdowski Warszawa - 13.05.2006
Jarmark Stołowogórski Radków - 30.06.2006
Dworzec SKM Gdynia Główna - Gdynia 8.06.2006
Festiwal Audio Art Kraków - 05.10.2006
Klub Muzyczny Jazzga Łódź - 19.04.2007
Manarynka Sopot - 05.07.2007
Galeria Dla... Toruń - 13.10.2007

main page